Struktura knjižnice

U Knjižnici su ustrojene sljedeće organizacijske cjeline (odjeli i službe):

 • Služba općih poslova
 • Služba nabave i obrade
 • Matična služba
 • Služba informatizacije
 • Znanstveni odjel
 • Narodni odjel
 • Dječji odjel
 • Audiovizualni odjel
 • Odjel za vizualnu kulturu
 • Zavičajna zbirka u zasebnoj prostoriji
 • Ogranak Zaton

Novi prostor omogućuje potpunu informatizaciju knjižničarske djelatnosti (djelatnicima i korisnicima je na raspolaganju oko devedeset računala).

Uvedeni su i novi sadržaji:

 • Igraonica i Računalna radionica u sklopu Dječjeg odjela
 • Audiovizualni odjel (za taj odjel nabavljeno je i obrađeno – katalogizirano i barkodirano – više od 3000 jedinica građe: videokaseta, multimedijalnih CD-ROM-ova, DVD-a, tako da je ta građa već pretraživa u katalogu knjižnice; odjel ima i vlastitu referentnu zbirku)
 • Studijska čitaonica
 • Čitaonica dnevnog tiska
 • Galerija (za izložbe slika i drugih umjetničkih radova)
 • Multimedijalna dvorana (za predstavljanja, sastanke, seminare, projekcije, tribine, predavanja itd.)

Služba općih poslova

  U Službi općih poslova obavljaju se poslovi planiranja i rukovođenja ukupnim poslovanjem Knjižnice, vodi briga o mjestu i ulozi Knjižnice u hrvatskom knjižničnom sustavu, vode se financijsko-računovodstveni i blagajnički poslovi, opći i kadrovski poslovi te drugi upravno-tehnički poslovi.

  Služba nabave i inventarizacije

  U Službi nabave i inventarizacije obavljaju se poslovi vezani za nabavu građe i oblikovanje zbirki, prati se izdavačka djelatnost, obavlja inventarizacija i tekuća inventarna kontrola građe, te poslovi revizije i otpisa.

  Služba stručne obrade

  U Službi stručne obrade (klasifikacije i katalogizacije) obavlja se klasificiranje, katalogiziranje i predmetna obrada građe, izrađuju se pojmovnici (tezaurusi) i bibliografija.

Matična služba

  Djelatnost Matične službe ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj. Matična služba obavlja stručni nadzor nad narodnim i školskim knjižnicama u Šibensko-kninskoj županiji, prati njihovo stanje, potrebe, ustroj i poslovanje, savjetodavno pomaže knjižnicama i osnivačima u rješavanju organizacijskih problema, ustroju novih odjela i službi, objedinjuje knjižničnu djelatnost na području županije, podnosi izvješća ravnatelju Knjižnice, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, te surađuje s drugim matičnim i razvojnim službama.

  Služba informatizacije

  Služba informatizacije skrbi o primjeni i razvoju suvremenih informacijskih tehnologija u automatizaciji i poslovanju Knjižnice, brine o izradi i redovitom održavanju web stranica i računalno-komunikacijskih veza, skrbi za pohranu i zaštitu podataka te obavlja i druge poslove iz područja mrežne administracije.

  Znanstveni odjel (s hemerotekom)

  Stručno osoblje Znanstvenog odjela pruža informacije korisnicima o fondu Knjižnice, razmješta i nadzire građu u otvorenom pristupu i zatvorenom spremištu, obavlja poslove posudbe, rezervacije i vraćanja knjižne građe te poslove fotokopiranja i tiskanja opomena dužnicima, zaprima primjedbe i sugestije korisnika, obavlja retrospektivna pretraživanja, usmjerava i upućuje korisnike, pruža im pomoć pri korištenju knjižničnih usluga (katalog, Internet), vodi statistiku posudbe i međuknjižničnu posudbu, informira korisnike o složenijoj građi i posebnim zbirkama, organizira i vodi kulturno-propagandne akcije i izložbe, te obavlja i druge stručne poslove.

Narodni odjel

  Stručno osoblje Narodnog odjela pruža informacije korisnicima o fondu Knjižnice, razmješta i nadzire građu u otvorenom pristupu, obavlja poslove posudbe, rezervacije i vraćanja knjižne građe, te poslove fotokopiranja i tiskanja opomena dužnicima, zaprima primjedbe i sugestije korisnika, obavlja retrospektivna pretraživanja, usmjerava i upućuje korisnike, pruža im pomoć pri korištenju knjižničnih usluga (katalog, Internet), vodi statistiku posudbe i ostalih djelatnosti na Odjelu, organizira i vodi kulturno-propagandne akcije i izložbe, te obavlja i druge stručne poslove.

  Dječji odjel

  Na Dječjem odjelu pohranjuje se, čuva i posuđuje građa namijenjena predškolskoj i školskoj djeci (slikovnice, školska lektira, igračke). Osoblje odjela organizira rad računalne radionice i igraonice, koordinira i vodi posebne programe za djecu, animacijske aktivnosti, izložbe, susrete s književnicima, obavlja poslove posudbe, vodi brigu o smještaju i nadzire građu na odjelu, usmjerava i upućuje korisnike i pruža im pomoć pri korištenju knjižničarskih usluga, vodi brigu o popunjavanju zbirki na odjelu, vodi statistiku djelatnosti na odjelu i druge stručne poslove. Djelatnost odjela ostvaruje se u skladu s pedagoškim i didaktičkim iskustvima u radu s djecom i specifičnim zadacima Knjižnice.

  Audiovizualni odjel

  U Audiovizualnom odjelu pohranjuje se i daje na posudbu audiovizualna građa (CD-i, DVD-ovi itd.), te pružaju informacije korisnicima o toj građi. Na odjelu se nalazi i referentna zbirka s knjigama iz područja glazbe i filma.

Centar za vizualnu kulturu

  Centar za vizualnu kulturu djece i mladih organizira i provodi programe animatorsko- -pedagoških akcija, postavlja tematske izložbe koje kulturnoj javnosti predstavljaju vizualnu produkciju djece i mladih, organizira stručne i znanstvene skupove, seminare, savjetovanja, okrugle stolove i predavanja, organizira i izvodi radionice za djecu, mlade i pedagoge s ciljem stjecanja znanja i vještina iz područja vizualne kulture i razmjene iskustava, provodi stručna istraživanja, surađuje s odgojno-obrazovnim i umjetničkim ustanovama te srodnim profesionalnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

  Zavičajna zbirka

  U Zavičajnoj zbirci (Sibenicensia) pohranjuje se i čuva građa koja se odnosi na Šibenik i njegovo područje (bilo da je sadržajem, autorstvom ili mjestom izdanja vezana za Šibenik): monografije, serijske publikacije, rukopisna građa, audiovizualna građa, planovi mjesta i zemljovidi, slikovna građa (likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupublicirana građa (znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-političke publikacije, tj. materijali sa sjednica i sl., programi i izvještaji o radu poduzeća) i efemerna građa (plakati, leci, ulaznice i sl.). Građa je zaštićena i nije za posudbu izvan Knjižnice, nego se koristi u prostoriji Zavičajne zbirke ili u Studijskoj čitaonici.

  Studijska čitaonica

  U Studijskoj čitaonici korisnici se mogu služiti referentnom literaturom (enciklopedijama, leksikonima, rječnicima, bibliografijama, priručnicima), periodikom (novinama i časopisima) te ostalom stručnom i znanstvenom literaturom. Korisnicima također stoje na raspolaganju računala namjenjena pretraživanju Interneta, obradi teksta i ispisu i korištenju neknjižne građe.

  Čitaonica dnevnoga tiska

  U Čitaonici dnevnoga tiska korisnici mogu koristiti dnevni tisak i periodične publikacije. Osim hrvatskoga dnevnog i tjednog tiska, Knjižnica prima i veći broj stranoga tiska (Sterne, Der Spiegel, Newsweek, Time, The Economist, Mladina, Gente itd.). Također je moguće pregledati novosti na Internetu jer su 4 računala namijenjena za tu svrhu članovima te domaćim i stranim turistima. Turistima je omogućeno pregledavanje i slanje elektronske pošte.

Skip to content